วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์

เป็นมิตร เป็นผู้นำ และเพื่อนคู่คิด เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
นโยบาย

 1. เพื่อนคู่คิดนักธุรกิจม้ง
 2. ส่งเสริมการศึกษาม้งไทยไปอินเตอร์
 3. สร้างสิ่งดีสู่สังคม
 4. อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมม้ง

 

โครงการภายใต้นโยบาย เพื่อนคู่คิดนักธุรกิจม้ง

 1. โครงการการอบรม start up ธุรกิจ
 2. โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอาชีพ

 

โครงการภายใต้นโยบาย ส่งม้งไทยไปอินเตอร์

 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียนม้งไทย-ม้งต่างประเทศ

 

โครงการภายใต้นโยบาย สร้างสิ่งดีสู่สังคม

 1. โครงการแรลรี่ปลูกป่า แรลลี่ต้านภัยหนาว
 2. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

โครงการภายใต้นโยบาย อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมม้ง

 • โครงการการก่อตั้งโปรแกรมสอนภาษาและวัฒนธรรมม้งออนไลน์ (Hmong Language and Culture Online Program by HBNA)
  ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0