วัตถุประสงค์ของสมาคม

  1. สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง มิให้สูญหาย
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่เข้ามาศึกษา เล่าเรียน และประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
  3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
  4. ส่งเสริมอาชีพ และช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น
  5. ให้ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาด้านการศึกษา การอาชีพ แก่สมาชิก และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวม
  6. สมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด