ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

 

สมาคมนี้มีชื่อภาษาไทยว่า “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Hmong Bangkok and Network Association” และมีอักษรย่อว่า “HBNA” มีคำจำกัดความในข้อบังคับดังนี้

 

“ม้งกรุงเทพและเครือข่าย” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่ได้มาอยู่อาศัย หรือ ประกอบสัมมาอาชีพ หรือ ศึกษาเล่าเรียน ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นจังหวัดที่ไม่มีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อาศัยอยู่รวมตัวกันเป็น หมู่บ้านอย่างชัดเจน ได้ดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560