ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

กลุ่มชาติพันธุ์ม้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 และบูรพมหากษัตริย์ไทย
ให้อยู่อาศัยและทำมาหากินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรแห่งราชวงศ์จักรีมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบภาคเหนือ
ของประเทศไทย ต่อมามีลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ม้งบางส่วนได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2520 ต่อมาในปี 2524 ได้เริ่มมีการรวมตัวกันในนามกลุ่มม้งกรุงเทพ โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มนักศึกษาม้งกรุงเทพ” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ แก่กัน และมีการพบปะเป็นประจำทุกปี

ในปี 2536 ได้พัฒนากลายมาเป็น “ชมรมม้งกรุงเทพ” และมีจำนวนสมาชิกที่เติบโตขึ้นตามลำดับ โดยมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ 3 งานด้วยกัน
คือ 1. งานวันแรงงาน (1 พฤษภาคม) 2. งานวันแม่ (12 สิงหาคม) และงานวันพ่อ (5 ธันวาคม) เป็นประจำทุกปี โดยงานวันพ่อนั้นให้ถือเป็นงานเฉลิม
ฉลองปีใหม่สำหรับคนม้งที่มาอาศัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงไปในตัว และอนุโลมให้มีการจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีที่ตรงกับวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมงาน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ม้งที่มีมาอย่างยาวนานไม่น้อย
กว่า 3,000 ปี ให้คงอยู่ต่อไป

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ได้มีการดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสมาคมได้สำเร็จ ภายใต้ชื่อ “สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย”
โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมในตอนนั้นคือนายยอดยิ่ง แสนยากุล ซึ่งขณะนั้นก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสมาคมฯ และมี ดร.ประหยัด นันทศีล เป็น
นายกสมาคมฯ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ทั้งหมด 30 ท่าน เพื่อร่วมทำกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ในการช่วยเหลือสังคม และผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน ซึ่งในเพียงระยะเวลา 1 ปี สมาคมฯ ก็สามารถช่วยเหลือสังคมกว่า 20 โครงการ อาทิ ร่วมบริจาคผู้ประสบภัยอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) บริจาคเพื่อ
การศึกษาให้นักศึกษาแพทย์-ทันตแพทย์ม้ง บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวลาวสำหรับเหตุเขื่อนแตกที่ประเทศลาวผ่านรัฐบาลไทย โครงการปลูกป่า โครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของน้องๆ นักศึกษาม้งไทย และอเมริกัน Hmong Student Buddy Day โครงการ HBNA CUP และ ม้งบางกอกคัพ เป็นต้น

ในวันนี้ สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “ม้งบางกอกเฟสติวัล 2019 Art & Culture” ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์ ระหว่างพี่น้องม้งที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นเวทีในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวม้งมิให้สูญหายไป ส่งเสริมศิลปินนักร้องม้งให้มีเวทีในการขับขานผลงานเพลงพื้นบ้านและเพลงร่วมสมัย รวมถึงในงานจะมีการจัดประกวดสาวงาม Miss Hmong Thailand 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงม้งรุ่นใหม่ได้แสดงความรู้ความสามารถบนเวที กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และสามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องม้งในการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป โดยรายได้ในการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด สมาคมฯ จะนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลทั้งหมดดังที่ผ่านมา

ทั้งนี้จากอดีตมาถึงปัจจุบัน มีพี่น้องม้งที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ หลากหลายสาขาอาชีพ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมม้งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวม้งให้ดีขึ้น สมาคมฯ จึงมีกิจกรรมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลแบบอย่างดีเด่นต่อสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้กระทำคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้พี่น้องม้งได้นำเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ในรูปแบบของบูทแฟร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย และยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่พี่น้องม้งที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวม้งหรือชาวต่างชาติอื่นๆ มาร่วมงาน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัว