คณะที่ปรึกษาสมาคม

 

1 นายจรัส คีรีสันติกุล ประธานที่ปรึกษา
2 นายภาคิน วชิรธนกิจ รองประธานที่ปรึกษา
3 นายราชกิจ ศิขรีฤทธากุล กรรมการที่ปรึกษา
4 นายสุรศักดิ์ ไพรวัลย์รุ่งอรุณ กรรมการที่ปรึกษา
5 นายปริญญา แสนยากุล กรรมการที่ปรึกษา
6 นายวัชระ ภูอริยชโนภาส กรรมการที่ปรึกษา