คณะกรรมการ

ดร.ประหยัด นันทศีล เป็นนายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย 2560- ปัจจุบัน และคณะกรรมการตามรายชื่อด้านล่าง

 

1 ดร.ประหยัด นันทศีล นายกสมาคม
2 นายยอดยิ่ง แสนยากุล ผู้อำนวยการสมาคม
3 นายโยธิน สมบูรณ์ศรีสกุล อุปนายก ฝ่ายการเงิน
4 นายภูภาณุวัชร์ ทองสีห์สุชัย อุปนายก ฝ่ายบริหาร
5 นายชูศักดิ์ คีรีสัตยกุล อุปนายก ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์
6 นายภูวาดล แสนยากุล อุปนายก ฝ่ายประชาสัมพันธ์
7 นายสัจจา พงศ์ยังประเสริฐ อุปนายก ฝ่ายกิจกรรม
8 นางสาวเบญจรัตน์ มโนมัย กรรมการ นายทะเบียนและเลขานุการ
9 นางสาวดวงเดือน พุฒิไชยจรรยา กรรมการและเลขานุการ
10 นางสาวไหมพร เจริญตกุลกิจ กรรมการและเหรัญญิก
11 นางสาววารี สรรพอุดมชัย กรรมการและเหรัญญิก
12 นางสาวภัทร์พินันท์ แสนทรงศิริ กรรมการและประชาสัมพันธ์
13 นางสาวนัทกานต์ เลิศวัฒนาชัย กรรมการและประชาสัมพันธ์
14 นายมานพ ฤทธิ์พายัพ กรรมการและปฏิคม
15 นายณัฐฐินันท์ จันทร์ทรงกุล กรรมการ
16 นายกิตติคุณ พระคุณวิสุทธิ์ กรรมการ
17 นายธนวัฒน์ แสนยากุล กรรมการ
18 นายวิเชต แสงยาอรุณ กรรมการ
19 นายชูวิทย์ โรจนศิริโสภา กรรมการ
20 นายกีรติ แซ่ซ่ง กรรมการ
21 นายชาญชิท อมรวศินกุล กรรมการ
22 นายวรสิทธิ์ จีรารุวัฒน์ กรรมการ
23 นางสาวปรานี คีรีวิริยะ กรรมการ
24 นางสาวภัทรานิษฐ์ อาชาธนกุล กรรมการ