สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 1. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
 2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 3. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 4. มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ของสมาคม
 5. สมาชิกสามัญ มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละหนึ่งคะแนนเสียง
 6. สมาชิกสามัญ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของ สมาคม
 7. สมาชิกสามัญ มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิก จำนวนไม่น้อยกว่า 100?คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษา ให้จัด ประชุมใหญ่วิสามัญได้
 8. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 9. มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
 10. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม
 11. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 12. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย