ประเภทของสมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ

  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่ บุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง มีแหล่งพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดเครือข่าย ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
  2. สมาชิกสามัญได้แก่ บุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง มีแหล่งพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดเครือข่าย และมีสถานภาพเป็นสมาชิกวิสามัญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. สมาชิกวิสามัญได้แก่ บุคคลผู้ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง มีแหล่งพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดเครือข่าย และได้สมัครเป็นสมาชิก และยอมรับปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม

 

ทั้งนี้ สมาชิกวิสามัญ จะเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญได้ เมื่อดำรงสภาพสมาชิกวิสามัญครบ 1 ปี และได้ชำระค่าบำรุงและค่าสมาชิกในอัตราสมาชิกสามัญครบถ้วน และมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วเท่านั้น