คุณสมบัติของสมาชิก

สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง และครอบครัว
  2. มีสัญชาติไทยมาก่อน
  3. มีแหล่งพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและเครือข่าย
  4. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
  5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  6. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  7. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จึงต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น