การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้ายเหตุดังต่อไปนี้

  1. ตาย
  2. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
  3. ขาดคุณสมบัติสมาชิก
  4. ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม