ผู้บริจาคปฐมบทแห่งสมาคม

ทำเนียบผู้บริจาคเงินเพื่อก่อการจัดตั้งสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงินบริจาค
1 คุณโยธิน สมบูรณ์ศรีสกุล 20,000.00
2 คุณปริญญา แสนยากุล 20,000.00
3 คุณจรัส คีรีสันติกุล 10,000.00
4 คุณยอดยิ่ง แสนยากุล 10,000.00
5 คุณชูวิทย์ โรจนศิริโสภา 10,000.00
6 คุณเบญจรัตน์ มโนมัย 8,000.00
7 ดร.ประหยัด นันทศีล 5,000.00
8 คุณภูวาดล แสนยากุล 5,000.00
9 คุณชูศักดิ์ ศิริสัตยกุล 5,000.00
10 คุณภูภาณุวัชร์ ทองสีห์สุชัย 3,000.00
11 คุณธนวัฒน์ แสนยากุล 3,000.00
12 คุณกิตติคุณ พระคุณวิสุทธิ์ 3,000.00
13 คุณณัฐฐินันท์ จันทร์ทรงกุล 3,000.00
14 คุณวีระกูล สุวิบูลย์ทรัพย์ 3,000.00
15 คุณกาญจนา สงศิลาวัต 3,000.00
16 คุณไหมพร เจริญตกุลกิจ 3,000.00
17 คุณดวงเดือน พุฒิไชยจรรยา 3,000.00
18 คุณภัทร์พินันท์ แสนทรงศิริ 3,000.00
19 คุณนัทกานต์ เลิศวัฒนาชัย 3,000.00
20 คุณวัชระ ภูอริยชโนภาส 3,000.00
21 คุณราชกิจ ศิขรีฤทธากุล 3,000.00
22 คุณสัจจา พงศ์ยังประเสริฐ 3,000.00
23 คุณวิเชษ แสนยาอรุณ 3,000.00
24 คุณประเสริฐ สืบทายาท 3,000.00
25 คุณกีรติ แซ่ซ่ง 3,000.00
ยอดเงินบริจาครวม 141,000.00